image
Ask our legal expert!
Gencs Valters
image
images
Ask our legal expert!
Gencs Valters
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošana darījumos ar nekustamo īpašumu.

9 July 2012
Facebook Twitter Linkedin

 

Likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" nosaka, ka ar nodokli ir apliekami tādi darījumi ar nekustamajiem īpašumiem, kuros tiek pārdoti īpašumi, kas personai ir nostiprināti zemesgrāmatā kā deklarētā dzīvesvieta un pieder mazāk kā 12 mēnešus vai kas personai ir nostiprināti zemesgrāmatā, bet pieder mazāk kā 60 mēnešus kā nekustamais īpašums, bet šis īpašums nav deklarētā dzīves vieta.

 

2012. gada 4. jūnijā Augstākās tiesas Senāts nosprieda, ka gadījumos, kuros norisinājās sistemātiska, tāda, kas pastāvīgi atkārtojas, tiek atkārtota, nekustamo īpašumu atsavināšana peļņas gūšanai, laika periodā no 2004. gada līdz 2007. gadam, skaitās kā saimnieciska darbība, jebkura darbība, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību, un ir jāpiemēro personām iedzīvotāju ienākuma nodoklis, pat ja nekustamais īpašums personai bija ilgāk kā 12 mēnešus atsavināšanas brīdī, un atkāpjas no iepriekšējās prakses, jo ir saistošs Satversmes tiesas spriedums. Fiziskās personas darbība kvalificējama kā saimnieciska darbība, ja ir darījumu regularitāte un sistemātiskums (trīs un vairāk darījumi taksācijas periodā vai pieci un vairāk darījumi trijos taksācijas periodos (noteikts likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 1.1 un 1.3. punktos)).

 

Likuma norma teorētiski tika interpretēta pareizi, bet praktiski nepareizi, ka vienīgie ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamie darījumi bija tādi, ja nekustamais īpašums personai ir piederējis īsāku laiku kā 12 mēneši un nekādi citi nosacījumi. Bet Augstākās tiesas Senāta spriedums arī norāda uz to, ka valsts iestādēm būtu nesamērīgi piemērot kādas soda sankcijas saistībā ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksas termiņa nokavējumu vai procentiem par nesamaksāšanu laikā, jo nesamaksāšana notika valsts iestāžu pasivitātes dēļ, netika informēta sabiedrība par normas pareizu interpretāciju.

 

Šīs soda sankcijas ir jāpiemēro tādā gadījumā, ja persona nav samaksājusi iedzīvotāju ienākuma nodokli par nekustamā īpašuma atsavināšanu pirms tas ir piederējis personai ilgāk kā 12 mēnešus, ja pēc šo 12 mēnešu perioda ir pārdots šis īpašums, bet peļņa nav aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, tad ir jāsamaksā tikai šis nodoklis bez izrietošām sankcijām.

For questions, please, contact Valters Gencs, attorney at law at info@gencs.eu


folow us folow us folow us rss

The material contained here is not to be construed as legal advice or opinion.

© Gencs Valters Law Firm, 2016
Submit
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.