image
Jautājiet mūsu ekspertam!
Gencs Valters
image
images
Jautājiet mūsu ekspertam!
Gencs Valters
Pieprasiet bezmaksas kopiju
Doing business guide in Baltics.

Imigrācija un uzturēšanās Igaunijā

imigrācijas jurists Igaunijā, imigrācija un uzturēšanās, dzīvošanas un darba atļaujas, izmaksas un prasības, nodarbinātība nerezidentiem, Šengenas zona un vīzas, ceļošana ar bezmaksas vīzāmEiropas Savienības pilsoņi

ES pilsoņiem, kuriem ir derīgs ceļošanas dokuments vai personas apliecība, ir tiesības uzturēties Igaunijā uz laiku līdz 3 mēnešiem. Ja persona vēlas uzturēties Igaunijā ilgāk, ir nepieciešama termiņuzturēšanās atļauja.

Pagaidu uzturēšanās atļauja tiek piešķirta uz 5 gadiem.

ES pilsonim, kurš ir dzīvojis Igaunijā pastāvīgi 5 gadus pēc kārtas pamatojoties uz pagaidu uzturēšanās atļauju, ir jāiegūst pastāvīgas uzturēšanās tiesības.

Jāatzīmē, ka ES pilsonim ir tiesības ievest savus ģimenes locekļus Igaunijā, attiecībā uz kuriem piemēro tādu pašu uzturēšanās regulējumu kā attiecībā uz ES pilsoņiem.

 

imigrācijas jurists Igaunijā, imigrācija un uzturēšanās, dzīvošanas un darba atļaujas, izmaksas un prasības, nodarbinātība nerezidentiem, Šengenas zona un vīzas, ceļošana ar bezmaksas vīzāmPagaidu uzturēšanās atļauja

Lai iegūtu tiesības uz pagaidu uzturēšanās atļauju, ES pilsonim ir jāsazinās ar viņa / viņas dzīvesvietas tuvumā esošo pašvaldības iestādi.

Iesniedzot pieteikumu identifikācijas kartes saņemšanai, Policijas un robežsardzes pārvaldē ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • standarta pieteikuma veidlapa;
 • pieteicēja personu apliecinošs dokuments;
 • krāsaina fotogrāfija 40x50 mm;
 • dokuments, kas apliecina valsts nodevas 25 EUR samaksu.

Identifikācijas karti izdod viena mēneša laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas.

Pagaidu uzturēšanās tiesības tiek pagarinātas automātiski uz pieciem gadiem, ja ES pilsonim reģistrētā dzīvesvieta nepārtraukti ir Igaunijā, un ja ES pilsoņa pagaidu uzturēšanās tiesības nav beigušās. Ja ES pilsoņa personas apliecības derīguma termiņš ir beidzies, viņš / viņa var pieteikties jaunai identifikācijas kartei.

 

imigrācijas jurists Igaunijā, imigrācija un uzturēšanās, dzīvošanas un darba atļaujas, izmaksas un prasības, nodarbinātība nerezidentiem, Šengenas zona un vīzas, ceļošana ar bezmaksas vīzāmTrešo valstu pilsoņi

Termiņuzturēšanās atļauju var izsniegt ārvalstniekiem, kuri:

 • ir precējušies ar personu, kura pastāvīgi uzturas Igaunijā;
 • lai pārceltos pie tuva radinieka, kas pastāvīgi dzīvo Igaunijā;
 • darbam;
 • studijām Igaunijas izglītības iestādē;
 • uzņēmējdarbībai;
 • būtisku sabiedrības interešu gadījumā.

 

Turpmāk tiks sīkāk apskatītas divu veidu uzturēšanās atļaujas: nodarbinātībai un komercdarbībai.

 

imigrācijas jurists Igaunijā, imigrācija un uzturēšanās, dzīvošanas un darba atļaujas, izmaksas un prasības, nodarbinātība nerezidentiem, Šengenas zona un vīzas, ceļošana ar bezmaksas vīzāmUzturēšanās atļauja nodarbinātībai

 

Ārzemniekam ir nepieciešama uzturēšanās atļauja nodarbinātībai vai darba atļauja darbībai Igaunijā, pamatojoties uz darba līgumu vai citu līgumu, un citām aktivitātēm, kas veiktas par labu citām personām, ja var tikt sagaidīta ienākumu vai jebkura cita īpašuma, pabalstu iegūšana, neatkarīgi no līguma, uz kura pamata šāda darbība tiek veikta, veida vai formas, un otras puses atrašanās vietas vai dzīvesvietas.

 

Trešo valstu pilsonis var pieprasīt uzturēšanās atļauju nodarbinātībai, ja ir bijis izsludināts atklāts konkurss uz konkrēto amatu, un trešo valstu pilsonim ir kvalifikācija, izglītība, veselība, darba pieredze, īpašas prasmes un zināšanas, kas ir nepieciešamas darba veikšanai. Pirms trešās valsts pilsonis var tikt nodarbināts Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fondam ir jādod piekrišana. Piekrišana ir spēkā 2 mēnešus no izdošanas brīža. Uzturēšanās atļauja tiek izsniegta tikai tad, ja ārzemnieka alga var nodrošināt viņa / viņas iztiku Igaunijā. Darba devējam ir jāmaksā ārvalstniekam alga, kas nav mazāka par Igaunijas Statistikas biroja publicēto konkrētā amata kategorijas vidējo ikgadējo algas apmēru Igaunijā, ko reizina ar koeficientu 1,24.

 

Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonda piekrišana un atklāts konkurss nav nepieciešams, ja ārvalstnieks piesakās darbā kā eksperts, padomnieks, konsultants (ir nepieciešama profesionālā kvalifikācija), vai ar mērķi veikt Igaunijā reģistrētas juridiskas personas, kuras darbību regulē privāttiesības, vadības vai uzraudzības pienākumus. Piesakoties uz pēdējo no minētajiem nodarbinātības veidiem, ir jāievēro šādi nosacījumi:

 • uzņēmumam ir jābūt reģistrētam Igaunijā vismaz 5 mēnešus;
 • uzņēmumam pēdējo 5 mēnešu laikā ir jāveic faktiska uzņēmējdarbība Igaunijā;
 • uzturēšanās atļaujas piešķiršana būtiski palīdz sasniegt uzturēšanās atļaujas nodarbinātībai mērķi.

Darba devējam ir jāmaksā ārvalstniekam alga, kas ir vismaz vienāda ar konkrētās amata kategorijas vidējo algu Igaunijā un koeficientu 1,24.

 

imigrācijas jurists Igaunijā, imigrācija un uzturēšanās, dzīvošanas un darba atļaujas, izmaksas un prasības, nodarbinātība nerezidentiem, Šengenas zona un vīzas, ceļošana ar bezmaksas vīzāmUzturēšanās atļauja komercdarbībai

 

Trešās valsts pilsonis, kuram pieder kapitāla daļas uzņēmumā vai kurš darbojas kā vienīgais īpašnieks, un kuram ir nepārtraukti ienākumi, var pieteikties uzturēšanās atļaujai komercdarbībai Igaunijā. Uzņēmumam vai vienīgajam īpašniekam ir jābūt reģistrētam Igaunijas Komercreģistrā, un norēķinam ar ārvalstnieku Igaunijā ir jābūt svarīgam uzņēmējdarbībai. Uzņēmumam vai vienīgajam īpašniekam ir jābūt biznesa plānam, kurā norādīts uzņēmējdarbības veids un apjoms, finanšu prognozes nākamajiem diviem finanšu gadiem, darbinieku skaits, darbiniekam nepieciešamā kvalifikācija un prasmes, un ir jābūt vienam no sekojošiem apstākļiem:

Attiecībā uz uzņēmumu - trešās valsts pilsonis ir ieguldījis Igaunijā kapitāla summu 65 000 EUR, kas ir viņa / viņas kontrolē;

Attiecībā uz vienīgo īpašnieku - trešās valsts pilsonis ir ieguldījusi Igaunijā kapitāla summu 16 000 EUR, kas ir viņa / viņas kontrolē.

Par ieguldījumiem var uzskatīt uzņēmuma pamatkapitālu, subordinēto kapitālu un juridisko pamatlīdzekļu vērtību.

Ir  nepieciešams pierādīt legālus ienākumus pēdējos 6 mēnešos, kas atbilst ar astoņpadsmit Igaunijas vidējo algu apmēram. 2014. gada otrajā ceturksnī vidējā alga Igaunijā bija 1023 EUR, t.i., ir nepieciešams pierādīt legālus ienākumus par summu vismaz 18414 EUR iepriekšējos 6 mēnešus.

 

imigrācijas jurists Igaunijā, imigrācija un uzturēšanās, dzīvošanas un darba atļaujas, izmaksas un prasības, nodarbinātība nerezidentiem, Šengenas zona un vīzas, ceļošana ar bezmaksas vīzāmCitas prasības, kas saistītas ar katru no uzturēšanās atļauju veidiem

 

Ārzemnieks, kurš piesakās uzturēšanās atļaujai pirmo reizi, parasti iesniedz pieteikumu Igaunijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs. Pieteikuma iesniedzējs dokumentus iesniedz personīgi.

Ir iespējams iesniegt dokumentus Igaunijā, piesakoties uzturēšanās atļaujai komercdarbībai vai uzturēšanās atļaujai nodarbinātībai, lai veiktu pārvaldes vai uzraudzības funkcijas uzņēmumā, kuru regulē privāttiesības, ar šādiem nosacījumiem:

 • uzņēmumam ir jābūt reģistrētam Igaunijā vismaz 4 mēnešus;
 • uzņēmums ir veicis faktisku uzņēmējdarbību Igaunijā pēdējo 4 mēnešu laikā;
 • pretendents uzturas Igaunijā saskaņā ar vīzu vai bezvīzu ieceļošanas kārtību saistībā ar uzņēmuma darbību.
 • Ārvalstniekam ir jāreģistrē uzturēšanās Igaunijas Iedzīvotāju reģistrā viena mēneša laikā pēc ierašanās Igaunijā vai uzturēšanās uzsākšanas Igaunijā, pamatojoties uz uzturēšanās atļauju.
 • Ārvalstniekam ir jābūt apdrošināšanas līgumam, kas garantē, ka visas izmaksas, kas tiktu pieteiktas uzturēšanās atļaujas derīguma termiņa laikā, kas saistītas ar slimību vai traumu ārstēšanu, tiks izpildītas tādā pašā apjomā kā personām, kurām ir veselības apdrošināšana.
 • Lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju, ir jāiesniedz šādi dokumenti:
 • (i) oficiāla pieteikuma veidlapa;
 • (ii) derīga pase;
 • (iii) derīgs ceļošanas dokuments, kura derīguma termiņš ir ne mazāk kā 3 mēneši līdz pagaidu uzturēšanās atļaujas termiņa beigām un tā kopija;
 • (iv) dokumenti, kas apliecina pagaidu uzturēšanās atļaujas pamatojumu;
 • (v) dokuments, kas pierāda legālus ienākumus;
 • (vi) pieteicēja CV;
 • (vii) dokuments, kas apliecina, ka ārzemniekam ir dzīvesvieta Igaunijā, kas viņam pieder, vai pamatojoties uz noslēgtu īres līgums;
 • (viii) krāsaina fotogrāfija 40x50 mm;
 • (ix) veselības apdrošināšanas polise (uzrāda pēc  tam, kad ir izsniegts lēmums par termiņuzturēšanās atļaujas piešķiršanu);
 • (vii) dokuments, kas apliecina, ka ir samaksāta valsts nodeva 65 EUR vai 100 EUR (uzturēšanās atļauja nodarbinātībai) vai 160 EUR (uzturēšanās atļauja komercdarbībai).

Uzturēšanās atļauja var būt pagaidu (derīguma termiņš līdz pieciem gadiem) vai ilgtermiņa. Termiņuzturēšanās atļauju var pagarināt, ja nav mainījies atļaujas pamats un ja ir pamatots pieteikums.

 

Ārvalstniekam, kurš dzīvo Igaunijā, pamatojoties uz pagaidu uzturēšanās atļauju, un kurš plāno uzturēties ārpus Igaunijas ilgāk nekā 183 dienas gadā, ir jāreģistrē laika periods, kurā viņš neuzturas Igaunijā Policijas un Robežsardzes pārvaldē.

imigrācijas jurists Igaunijā, imigrācija un uzturēšanās, dzīvošanas un darba atļaujas, izmaksas un prasības, nodarbinātība nerezidentiem, Šengenas zona un vīzas, ceļošana ar bezmaksas vīzāmŠengenas vīzas un to veidi

 

Šengenas vīza piešķir tiesības tās turētājam uzturēties tūrisma vai uzņēmējdarbības nolūkā līdz 3 mēnešiem 6 mēnešu laikā. Saņemot Šengenas daudzkārtējo iebraukšanas vīzu, ir iespējams izbraukt un atgriezties neierobežotu reižu skaitu 6 mēnešu laikā, bet kopējā uzturēšanās reģionā nedrīkst kopā būt ilgāka kā 3 mēneši (90 dienas). Šengenas vīzai var pieteikties tādas valsts pilsonis, kuras pilsoņiem piemēro vīzas prasības. Šengenas vīzai ir jāpiesakās personīgi, nevis pa pastu.

 

Persona, kas ir saņēmusi Šengenas vīzu, var iebraukt vienā valstī un brīvi ceļot visā Šengenas teritorijā. Kontrole uz iekšējām robežām ir atcelta, uz tām ir tikai dažas apstāšanās un kontroles vietas vai arī to nav vispār. Uz gaisa, ceļu un dzelzceļa braucieniem starp Šengenas zonas valstīm tiek attiecināti iekšzemes ceļojumu nosacījumi. Šengenas līgums joprojām pieļauj muitas kontroli, kas nav saistīta ar pases pārbaudi, un pārbaudes tiek veiktas izlases veidā vai tad, ja ir reāls pamats aizdomām.

Īstermiņa Šengenas vīzas saņemšana aizņem no 2 līdz 10 darba dienām. Ilgtermiņa vīzām apstrādes laiks var būt līdz vairākiem mēnešiem.

 

Lidostas tranzītvīza (A) ļauj personai šķērsot Šengenas lidostas starptautisko zonu, neiebraucot Šengenas teritorijā.

Tranzīta vīza (B) ļauj personai atrasties Šengenas teritorijā ne ilgāk par 5 dienām tranzītā ar automašīnu vai autobusu, vai ceļojot caur dažādām lidostām ceļā uz kādu citu ne-Šengenas valsti.

Īstermiņa vīza (C) ļauj personai apmeklēt Šengenas valstis tūrisma, ģimenes vai biznesa vizītē ne ilgāk kā 3 mēnešus attiecīgajā 6 mēnešu periodā.

Daudzkārtējā vīza (C) ir īstermiņa vīza, kas derīga vismaz gadu: to, galvenokārt, izsniedz biznesa vizītēm, kad ir uzaicinājuma vēstule no Šengenas valstīm, gaisa kuģu apkalpes locekļiem un personām, kurām ir īpašas intereses Šengenas teritorijā.

Ilgtermiņa vīza (D) ļauj personai uzturēties ilgāk par 3 mēnešiem, piemēram, mācīties, strādāt, atrasties pensijā utt.

Valsts nodevas par Šengenas vīzu pieteikumu izskatīšanu:

 

Vīzas izsniedz Igaunijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs.

Lai saņemtu vīzu, ārzemniekam ir jāiesniedz:

 • derīgs ceļošanas dokuments;
 • Šengenas Vīzas pieteikums uz tam paredzētas veidlapas;
 • viena personas fotogrāfija 35x45 mm, kas atbilst pieteicēja vecumam;
 • kvīts par samaksāto konsulāro nodevu;
 • derīgs veselības apdrošināšanas dokuments;
 • ceļojuma mērķi apliecinošie dokumenti;
 • dokumenti, kas apliecina iztikas līdzekļu esamību pietiekošā apjomā (71 EUR par katru dienu Igaunijā);
 • dokumenti attiecībā uz dzīvesvietu;
 • informācija, kas apliecina nodomu atstāt Šengenas zonu pirms vīzas termiņa beigām.

 

Ja vēlaties uzzināt ko vairāk par imigrāciju un uzturēšanos Igaunijā, lūgums sazinieties ar mūsu juristiem pa e-pastu info@gencs.eu.

 

www.lavvocato.eu

www.attorneys-at-law.eu

Ja rodas kādi jautājumi, lūdzu kontaktēties ar advokātu Valteru Gencu: info@gencs.eu

Šeit iekļautā informācija nav uzskatāma par konsultāciju vai juridisku atzinumu.
© Zvērināta advokāta Valtera Genca birojs, 2016
Submit
Pieprasiet bezmaksas kopiju
Doing business guide in Baltics.