image
Ask our legal expert!
Gencs Valters
image
images
Ask our legal expert!
Gencs Valters
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.

Patenta reģistrācija Lietuvā

patentu reģistrācija Lietuvā, patenta reģistrācija, patentu advokāti, Eiropas patenti, Lietuvas patenti, preču zīmju reģistrācija, Lietuvas patentu valde, patenta pieteikums, patenta reģistrācija ESĪss kopsavilkums par patenta pieteikuma procesu Lietuvā

Lai iegūtu patentu, personai ir jāiesniedz patenta pieteikums Lietuvas Patentu birojā. Lai iegūtu patentu pieteikuma datumu, ir jāiesniedz turpmāk minētais: patenta piešķiršanas pieprasījums vai norāde, ka iesniegtie dokumenti ir jāatzīst par patenta pieteikumu; dati par pieteikuma iesniedzēju; izgudrojuma vai zīmējumu apraksts vai norāde uz agrāka patenta pieteikuma apliecinātu kopiju, kas ir jāiesniedz noteiktajā termiņā. Ja daļa no patenta aprakstu vai zīmējumus trūkst, tas ir jāiesniedz noteiktajā termiņā.

Patenta pieteikums sastāv no:

 • lūguma piešķirt patentu;
 • izgudrojuma apraksta; pretenzijām;
 • zīmējuma, ja tas ir nepieciešams;
 • kopsavilkuma;
 • dokumenta, kas apliecina tiesības iesniegt patenta pieteikumu (ja to nav iesniedzis pats izgudrotājs), kā arī apliecinājums par izgudrojuma autorību;
 • dokumenta, kas apliecina bioloģiskā materiāla depozītu, ja tas ir nepieciešams;
 • samaksa ir jāveic 1 mēneša laikā pēc pieteikumu iesniegšanas dienas.

 

Lūgumu piešķirt patentu ir jāiesniedz lietuviešu valodā. Citi dokumenti var tikt iesniegti lietuviešu valodā vai jebkurā citā valodā, ko pieņem Patentu birojs. Ja patenta pieteikuma dokumenti ir iesniegti citā valodā, ir jāiesniedz tulkojums lietuviešu valodā 3 mēnešu laikā no patenta pieteikuma iesniegšanas dienas. Prioritātes pieteikums ir jāiesniedz 3 mēnešu laikā no dienas, iesniedzot patenta pieteikumu.

 

Patenta pieteikums tiks pieņemts, kad Patentu birojs saņem šādus dokumentus:

 • lūgumu piešķirt patentu;
 • izgudrojuma aprakstu kopā ar pretenzijām;
 • ja nepieciešams, visus zīmējumus, lai izprastu izgudrojuma būtību;
 • dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu.

Ja pretendents neiesniedz kādu no iepriekš minētajiem dokumentiem noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka patenta pieteikums nav iesniegts. Specifikācijai ir jāatklāj izgudrojums tik pilnīgi, precīzi un skaidri, lai jebkura persona, kurai ir kvalifikācija jomā, uz kuru tas attiecas, varētu izmantot izgudrojumu. Patenta pieteikumā ir iekļauj pretenzijas. Ja pretenzijas ir vairāk kā 15, ir papildus jāmaksā oficiālā samaksa.

 

patentu reģistrācija Lietuvā, patenta reģistrācija, patentu advokāti, Eiropas patenti, Lietuvas patenti, preču zīmju reģistrācija, Lietuvas patentu valde, patenta pieteikums, patenta reģistrācija ESVai valsts Patentu birojs veic detalizētu izgudrojumu meklēšanu un pārbaudi pirms patenta piešķiršanas?

patentu reģistrācija Lietuvā, patenta reģistrācija, patentu advokāti, Eiropas patenti, Lietuvas patenti, preču zīmju reģistrācija, Lietuvas patentu valde, patenta pieteikums, patenta reģistrācija ESVai tiek ievērotas EPK prasības?

 

patentu reģistrācija Lietuvā, patenta reģistrācija, patentu advokāti, Eiropas patenti, Lietuvas patenti, preču zīmju reģistrācija, Lietuvas patentu valde, patenta pieteikums, patenta reģistrācija ESPatentspējas prasības / informācija

 • Novitāte
 • Izgudrojuma līmeni
 • Rūpnieciska izmantošana
 • Pievienotā vērtība
 • Pietiekamība
 • Patentspējas izņēmumu pārbaude

patentu reģistrācija Lietuvā, patenta reģistrācija, patentu advokāti, Eiropas patenti, Lietuvas patenti, preču zīmju reģistrācija, Lietuvas patentu valde, patenta pieteikums, patenta reģistrācija ESIzgudrojumu saraksts, kas izslēgti no patentspējas

Saskaņā ar Patentu likumu, patentus nepiešķir:

 • cilvēku un dzīvnieku ārstēšanas, diagnostikas un slimības profilakses paņēmieniem (izņemot iekārtām un materiāliem, kas tiek izmantoti šādām metodēm);
 • augu vai dzīvnieku šķirņu, kā arī bioloģiskām (izņemot mikrobioloģiskām) ražošanas metodēm, kā arī attiecībā uz izgudrojumiem, kas ir pretrunā sabiedrības interesēm, cilvēcīguma un morāles principiem;
 • izgudrojumiem komerciāliem mērķiem, kas būtu pretrunā ar sabiedrības interesēm, morāles un cilvēcīguma principiem, inter alia:
 • cilvēka klonēšanas procesiem;
 • cilvēka ģenētiskās identitātes modificēšanai dzimumšūnās;
 • cilvēka embrija izmantošanai rūpnieciskiem vai komerciāliem mērķiem;
 • dzīvnieku ģenētiskās identitātes modificēšanas paņēmieniem, kas tiem var sagādāt ciešanas, nedodot būtisku medicīnisku labumu cilvēkiem vai dzīvniekiem, kā arī dzīvniekiem, kas iegūti ar šādiem paņēmieniem.

 

patentu reģistrācija Lietuvā, patenta reģistrācija, patentu advokāti, Eiropas patenti, Lietuvas patenti, preču zīmju reģistrācija, Lietuvas patentu valde, patenta pieteikums, patenta reģistrācija ESVai Patentu valde veic detalizētu patentspējas kritēriju pārbaudi pirms patentu piešķiršanas?

patentu reģistrācija Lietuvā, patenta reģistrācija, patentu advokāti, Eiropas patenti, Lietuvas patenti, preču zīmju reģistrācija, Lietuvas patentu valde, patenta pieteikums, patenta reģistrācija ESĪss patentu izskatīšanas procesa kopsavilkums

Patentu birojs veic oficiālu patenta pieteikumu pārbaudi un nosaka, vai pieteikums atbilst šādām prasībām:

 • patenta pieteikums satur lūgumu piešķirt patentu; aprakstu; pretenzijas; zīmējumus (ja nepieciešams); kopsavilkumu; noteiktās maksas samaksu; pārstāvja pilnvaru; apliecinājumu par izgudrojuma autorību; dokumentu, kas apliecina bioloģiskā materiāla depozītu (ja nepieciešams); prioritārā pieteikuma apliecinātu kopiju (ja nepieciešams);
 • dokumenti tiek tulkoti lietuviešu valodā;
 • patenta pieteikums neattiecas uz atklājumiem, zinātniskām teorijām un matemātiskām metodēm,
 • neattiecas uz preces dizainu, spēļu programmām, noteikumiem un paņēmieniem;
 • neattiecas uz intelektuālo vai saimniecisko darbību, kā arī datorprogrammām; un informācijas prezentācijām; patentspējas izņēmumu gadījumiem;
 • specifikācijai ir jāatklāj izgudrojums tik pilnīgi, precīzi un skaidri, lai jebkura persona, kurai ir kvalifikācija jomā, uz kuru tas attiecas, varētu izgudrojumu izmantot;
 • pretenzijas ir skaidras un kodolīgas.

 

Ja pieteikums neatbilst minētajām prasībām, Patentu birojs lūgs pieteicēju labot patenta pieteikumu atbilstoši prasībām Patentu biroja noteiktajā termiņā. Ja pieteikuma iesniedzējs to neizdara, patenta pieteikumu uzskata par atsauktu.

Ja Patentu birojs konstatē, ka izgudrojums nav patentējams, tā pieņem lēmumu atteikt patentu piešķiršanu.

 

Lietuvā Patentu birojs neizskata patentu pieteikumus attiecībā uz to novitāti, izgudrojuma līmeni un rūpniecisko izmantošanu.

Patentu birojs publicē pieteicēja iesniegto patenta pieteikumu 18 mēnešu laikā no tā iesniegšanas dienas, vai arī, ja tiek pieprasīta prioritāte, no prioritātes datuma. Pēc rakstiska pieteicēja pieprasījuma Patentu birojs var publicēt patenta pieteikumu agrāk, bet ne agrāk kā sešus mēnešus pēc pieteikuma iesniegšanas datuma.

Visbeidzot, ja patenta pieteikums atbilst visām iepriekš minētajām prasībām, Patentu birojs piešķir patentu, saņemot noteiktās maksas samaksu.

 

patentu reģistrācija Lietuvā, patenta reģistrācija, patentu advokāti, Eiropas patenti, Lietuvas patenti, preču zīmju reģistrācija, Lietuvas patentu valde, patenta pieteikums, patenta reģistrācija ESKas izskata patentu pieteikumus?

Lietuvas Patentu birojs

patentu reģistrācija Lietuvā, patenta reģistrācija, patentu advokāti, Eiropas patenti, Lietuvas patenti, preču zīmju reģistrācija, Lietuvas patentu valde, patenta pieteikums, patenta reģistrācija ESJa pieteikums neatbilst prasībām, vai patents ir jāgroza pirms piešķiršanas?

Jā.

patentu reģistrācija Lietuvā, patenta reģistrācija, patentu advokāti, Eiropas patenti, Lietuvas patenti, preču zīmju reģistrācija, Lietuvas patentu valde, patenta pieteikums, patenta reģistrācija ESCiti būtiski jautājumi, kas mums būtu jāapsver saistībā ar patentu sistēmu Lietuvā?

Lietuvā informācijas atklāšana neietekmē izgudrojuma patentspēju, ja informācija tika atklāta 6 mēnešu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas datuma un ja informāciju atklāja:

 • persona, kurai ir interese veikt ļaunprātību. Lietuvas Republikā Patentu likums saskaņā ar Patentu līgumu tika ieviesti un stājās spēkā Lietuvā. tā tiesību pārņēmēja nostādīšanu neizdevīgā stāvoklī;
 • ja izgudrotājs vai viņa tiesību pārņēmējs izstādījis savu izgudrojumu oficiālā vai oficiāli atzītā izstādē saskaņā ar Konvenciju par starptautiskajām izstādēm, kas parakstīta Parīzē 1928. gada 22. novembrī.

 

Patentu birojs Lietuvā neprasa iesniegt pierādījumus, lai pierādītu, ka izgudrojums ir jauns, un nepārbauda patentus attiecībā uz to novitāti, izgudrojuma līmeni un rūpniecisko izmantojamību.

Pieteicējs, iesniedzot patenta pieteikumu, apliecina, ka tas atbilst visiem patentspējas kritērijiem. Pirms patenta piešķiršanas Lietuvas Patentu valde neveic patentu meklēšanu.

 

Patentu līgumu Lietuvā stājās spēkā 2012. gada 3. februārī. Tajā pašā laikā Lietuvā Lietuvas Republikas Patentu likumā saskaņā ar Patentu līgumu tika veikti un stājās spēkā grozījumi.

 

 

 


 

 

 

   Patent Law in Lithuania in English language

 

   Copyright Law in Lithuana in English language

 

   Power of Attorney in Lithuania for patent and trademark registration in English language

 

   Special power of attorney  for patent and trademark registration in Lithuania in English language

 

   Assignment form for patents in Lithuania in English language

 

 

 

Ja vēlaties uzzināt ko vairāk par patentu reģistrēšanu Lietuvā, lūgums sazinieties ar mūsu juristiem pa e-pastu info@gencs.eu.

 

www.lavvocato.eu

www.attorneys-at-law.eu

Ja rodas kādi jautājumi, lūdzu kontaktēties ar advokātu Valteru Gencu: info@gencs.eu

Šeit iekļautā informācija nav uzskatāma par konsultāciju vai juridisku atzinumu.
© Zvērināta advokāta Valtera Genca birojs, 2016
Submit
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.